Algemene Voorwaarden

laatst gewijzigd op 1 augustus 2014

inhoud

algemene voorwaarden

Deze overeenkomst is van kracht met ingang van 13 augustus 2014. Greenbudgethosting.com is een domein en website van het Green Budget Hosting project van GIT:13, een collectief dat ijvert voor duurzame IT en een grasgroen internet. Met Green Budget Hosting wil GIT:13 de prijs voor groene hosting helpen drukken, tot het niveau van de goedkoopste grijze hosting op de markt. GIT:13 is geen onafhankelijk collectief, wel een tak van ECO13, een organisatie met een grote ommezwaai als doel: van wegwerpmaatschappij naar een waarde(n)volle samenleving. Duurzame energie en een vrij internet zijn slechts twee van de vele waarden die we hoog in het hart dragen en willen vertegenwoordigen. Greenbudgethostingcom is dus ook in eigendom en beheer van ECO13. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor “elk aanbod, alle inhoud en alle data, zonder beperking, die wordt gehost op, of aangeboden via http://greenbudgethosting.com, met inbegrip van alle subdomeinen [*.greenbudgethosting.com/*]” (hierna: “Green Budget Hosting). Door Green Budget Hosting te bezoeken, door de informatie op Greenbudgethosting.com door te nemen en door gebruik te maken van “onder meer, maar niet beperkt tot: de middelen, de diensten, de data, de bronnen, de producten, de code en de tools, die direct of indirect via Green Budget Hosting worden aangeboden” (hierna: “Bronnen”), bevestigt u dat u deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen, dat u de inhoud en alle mogelijke eventuele consequenties begrijpt en dat u er zich uitdrukkelijk mee akkoord verklaart.

Wijzigingen

ECO13 behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden  op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. U erkent en u gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om de Algemene Voorwaarden  regelmatig te raadplegen zodat u steeds op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Bij elk voortgezet gebruik van Green Budget Hosting, na elke wijziging van de Algemene Voorwaarden , geeft u uitdrukkelijk te kennen akkoord te gaan met de wijzigingen.

verantwoord gebruik en gedragscode

Door Green Budget Hosting te bezoeken, bevestigt u dat u de Bronnen enkel zult raadplegen en gebruiken voor de beoogde doeleinden zoals toegestaan door:

 1. de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ,
 2. de toepasselijke wet- en regelgeving en
 3. algemeen aanvaarde online gebruiken of richtlijnen.

U bevestigt ook dat u begrijpt dat, en dat u zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met volgende Algemene Voorwaarden :

 1. Om toegang te krijgen tot onze Bronnen, kan u gevraagd worden om bepaalde informatie over uzelf (zoals, maar niet beperkt tot identificatie en contactgegevens) als onderdeel van het registratieproces, of als onderdeel van uw vermogen om de Bronnen te gebruiken. U gaat ermee akkoord dat alle informatie die u verstrekt altijd volledig, correct, waarheidsgetrouw en up-to-date zal zijn.
 2. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van alle toegangsgegevens geassocieerd met een account die u toegang geeft tot onze Bronnen. Daarom bent u verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account.
 3. Bronnen “openen, raadplegen, opzoeken, op een andere manier benaderen, of dit proberen” (hierna: “Gebruiken”), via een andere weg, dan de daartoe voorziene en aangeboden functionaliteit, is strikt verboden. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord onze Bronnen niet te Gebruiken via geautomatiseerde, onethisch of onconventionele middelen, of wegen.
 4. Het organiseren van en het deelnemen aan activiteiten die onze Bronnen kunnen “verstoren, onderbreken, of om het even op welke andere manier negatief beïnvloeden” (hierna: “Verstoren”), met inbegrip van de servers en/of netwerken waar onze Bronnen zich op bevinden, of waar onze Bronnen, rechtstreeks, of onrechtstreeks zijn op aangesloten, is strikt verboden.
 5. Het kopiëren, dupliceren, reproduceren, verkopen, verhandelen of doorverkopen van onze Bronnen, of daar een poging toe ondernemen, is verboden.
 6. U bent als enige verantwoordelijk voor alle eventuele gevolgen, voor alle eventuele verlies en voor alle eventuele schade die ECO13, die leden en klanten van GIT:13, die die partners en die alle andere betrokkenen, zonder beperking, direct of indirect, zouden kunnen ondervinden, oplopen, of lijden, als gevolg van ongeoorloofde activiteiten, die worden uitgevoerd door u, zoals hierboven omschreven. In voorkomend geval kunnen dergelijke activiteiten leiden tot strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid en vervolging.
 7. ECO13 kan op en via Green Budget Hosting verschillende al dan niet open communicatietools aanbieden, zoals, maar niet beperkt tot: blogs, wiki’s, forums, chat, productwaarderingen, -beoordelingen en ??-reviews, sociale media en ruime feedback- en reactiemogelijkheden. U begrijpt dat ECO13 de de inhoud die door “leden, admin, webontwikkelaars, websitebezoekers en alle eventuele andere gebruikers van Green Budget Hosting” (hierna: “Gebruikers” – enkelvoud: “een Gebruiker”) wordt toegevoegd, niet monitort, niet screent, niet controleert, en niet beperkt. U begrijpt en aanvaardt dat, indien een Gebruiker ervoor kiest om deze en andere communicatietools te Gebruiken, om inhoud aan Green Budget Hosting toe te voegen, om inhoud op Green Budget Hosting te bewerken, of om inhoud van Green Budget Hosting te verwijderen, het de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid is van de Gebruiker om om deze tools op een verantwoorde en ethisch aanvaardbare manier te Gebruiken. Door het toevoegen van data aan Green Budget Hosting en door elk ander gebruik van een open communicatietool op Green Budget Hosting, of via Green Budget Hosting, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord geen inhoud te uploaden, te publiceren, te delen, toe te voegen, of op een andere manier via Green Budget Hosting, of op Green Budget Hosting te verspreiden,
  1. die illegaal, bedreigend, lasterlijk, beledigend, kwellend, vernederend, intimiderend, frauduleus, bedrieglijk, invasief, racistisch, of op een andere manier ongepast kan zijn;
  2. die afbreuk doet aan, of waarmee een inbreuk gepleegd wordt op een handelsmerk, een patent, een handelsgeheim, auteursrecht of op om het even welk ander eigendomsrecht van om het even welke partij;
  3. die een vorm van ongevraagde of ongeoorloofde reclame bevat;
  4. die een andere persoon, een andere identiteit, of een andere entiteit imiteert; of die op een andere manier een andere dan de eigen identiteit laat uitschijnen, of imiteert.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat ECO13 en dat elke sitebeheerder en -admin, naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande verwittiging en op elk moment, om het even welke inhoud kan en mag verwijderen, indien van oordeel dat de inhoud niet conform is aan deze Algemene Voorwaarden, of indien de inhoud niet volledig is, onjuist of verwerpelijk is, schadelijk kan zijn, of op een andere manier onaanvaardbaar is, of indien de inhoud in strijd is met met auteursrechten of handelsmerken van ECO13, of van derden. ECO13 kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet verwijderen van dergelijke inhoud, voor een eventuele vertraging bij het verwijderen van dergelijke inhoud, of voor om het even welke storing die zou kunnen optreden bij, of voortvloeien uit het verwijderen van dergelijke inhoud. Indien u ervoor kiest om inhoud aan Green Budget Hosting toe te voegen, of via Green Budget Hosting te publiceren, dan stemt u er uitdrukkelijk mee in dat die inhoud door ECO13, door een sitebeheerder, of  door een admin, kan worden verwijderd en dat u er, in voorkomend geval, uitdrukkelijk mee instemt dat u afziet van elk auteursrecht, en van elke eventuele vordering tegen ECO13.

 1. ECO13 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor inhoud die door Gebruikers op Green Budget Hosting wordt toegevoegd, maar alle inhoud die door Gebruikers wordt toevoegd, met behulp van een op, of via Green Budget Hosting aangeboden open communicatietool, wordt wel automatisch eigendom van ECO13, tenzij dit in strijd is met, of een inbreuk is op een auteursrecht of handelsmerk van derden. Zodoende en op die manier, verkrijgt ECO13 een eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, royalty-vrije en exclusieve licentie om die inhoud te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te vertalen, te publiceren, openbaar te vertonen en om de inhoud te verspreiden daar en om het even waar we dit nodig achten of wenselijk vinden. Deze Gebruiksvoorwaarde heeft enkel betrekking op, en is enkel van toepassing op inhoud die geplaatst wordt via een open communicatietool, zoals hierboven beschreven. Deze Gebruiksvoorwaarde heeft geen betrekking op informatie die wordt verstrekt als onderdeel van het registratieproces, of die nodig is om onze Bronnen te Gebruiken. Alle informatie die verzameld wordt bij registratie valt onder ons privacybeleid.
 2. U begrijpt en u gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Gebruikers “ECO13, zowel als gelieerde ondernemingen, organisaties en partners, zowel als hun en onze directeurs, managers, medewerkers, donateurs, agenten en licentiegevers, zowel als andere Gebruikers van Green Budget Hosting en/of andere leden van ECO13″ (hierna: “Betrokkenen”), zullen schadeloosstellen, vrijwaren en vergoeden voor alle eventuele verliezen, voor alle eventuele uitgaven, voor alle eventuele schade en voor alle eventuele kosten, inclusief ruime honoraria voor advocaten, ten gevolge van een eventuele schending van deze Algemene Voorwaarden , of ten gevolge van een falen, of nalaten, door de Gebruiker, om aan de verplichtingen met betrekking tot een Green Budget Hosting Gebruikersaccount, te voldoen, zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden . U begrijpt en u gaat er uitdrukkelijk mee akkoord, dat ECO13 zich het recht voor houdt om de exclusieve verdediging op zich te nemen, of over te nemen, van en voor elke vordering waarvoor, of waarbij ECO13, op basis van deze Algemene Voorwaarden , recht heeft op een schadevergoeding. In voorkomend geval, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord, dat de Gebruiker ons alle nodige medewerking verleent, die door ECO13 redelijkerwijs wordt gevraagd.

beperking van garanties

Door het gebruik van Green Budget Hosting, geeft u aan te begrijpen en te aanvaarden dat alle Bronnen worden geleverd op eigen bate en schade, “als is” en “zoals beschikbaar “. Dit betekent dat ECO13 Gebruikers niet garandeert:

 1. dat het gebruik van onze Bronnen zal voldoen aan hun wensen, aan hun verwachtingen, aan hun noden, en/of aan hun eisen.
 2. dat de mogelijkheid tot het gebruik van onze Bronnen ononderbroken, vol-continue, veilig of foutvrij zal zijn.
 3. dat de informatie en data die verkregen wordt bij het gebruik van onze Bronnen correct of betrouwbaar zal zijn,
 4. en dat eventuele gebreken in de werking of in de functionaliteit van Bronnen, zullen worden hersteld, of verbeterd.

Bijkomend begrijpt u en bij Gebruik van Green Budget Hosting gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord:

 1. dat om het even welke inhoud, die door een Gebruiker gedownload werd, of die op de een, of op de andere manier verkregen werd, door of via het gebruik van onze Bronnen, verkregen werd volgens het eigen goeddunken en op eigen risico van de Gebruiker. De Gebruiker draagt de verantwoordelijkheid, voor alle eventuele schade aan de computer van de Gebruiker en voor alle eventuele schade aan alle mogelijke andere apparaten van de Gebruiker, die, en/of voor enig en elk eventueel verlies van gegevens, dat kan voortvloeien uit het downloaden van inhoud op, of via Green Budget Hosting, volledig zelf.
 2. dat informatie of advies, die door de Gebruiker, mondeling of schriftelijk wordt verkregen, van of via ECO13, of via een of meerdere Bronnen, geen enkele garantie biedt, van welke aard dan ook, met uitzondering van die, die uitgedrukt wordt omschreven in deze Algemene Voorwaarden.

ECO13 VERWERPT EN ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GARANTIE EN ELKE VOORWAARDE, VAN WELKE AARD OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, DIE NIET WERD OPGENOMEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.

beperking van aansprakelijkheid

In samenhang met de Beperking van de Garanties zoals hierboven omschreven, geeft u uitdrukkelijk te kennen dat u er uitdrukkelijk mee akkoord gaat, dat elke mogelijke vordering tegen Betrokkenen, wordt beperkt tot het bedrag dat de Gebruiker heeft betaald, indien van toepassing, voor het gebruik van onze Bronnen, of, indien relevant en verwant, voor producten en diensten die via Green Budget Hosting worden aangeboden. ECO13 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige en om het even welke directe, indirecte, of incidentele schade, voor gevolgschade, voor moreel verlies, of voor om het even welke andere schade, die door de Gebruiker kan worden opgelopen, als gevolg van het gebruik van onze Bronnen, als gevolg van eventuele veranderingen, als gevolg van verlies of beschadiging van gegevens, als gevolg van annulering, als gevolg van verlies van toegang, of als gevolg van downtime, wachttijd of uitvaltijd, voor zover en in de volle mate dat geldende beperkingen door aansprakelijkheidswetten van toepassing zijn.

auteursrechten en handelsmerken

Alle inhoud en alle materialen die te vinden zijn op Green Budget Hosting, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, website naam, code, afbeeldingen en logo’s zijn het intellectuele eigendom van ECO13, en ze worden beschermd door onder meer het auteursrecht. Elk verkeerd gebruik, met inbegrip van maar niet beperkt tot de reproductie, de verspreiding, de openbaarmaking of de verzending van inhoud en materialen op Green Budget Hosting is strikt verboden , tenzij specifiek door ECO13 toegestaan. Omwille van de brede variëteit aan inhoud en licenties, en om Gebruikers in detail te kunnen informeren over de rechten die aan hen worden toegestaan, werd een afzonderlijke pagina aangemaakt voor de auteursrechten op Green Budget Hosting. Deze werden niet geïntegreerd in het toepassingsgebied van deze Algemene Voorwaarden . Om de Auteursrechten door te nemen, kunt u hier terecht.

einde gebruik

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat ECO13 en alle beheerders en admin van Green Budget Hosting, naar eigen goeddunken,

 1. accounts van Gebruikers kunnen schrappen en schorsen
 2. en dat zij Gebruikers de toegang kunnen ontzeggen:
  1. tot Green Budget Hosting,
  2. tot een, tot meerdere en tot alle delen van Green Budget Hosting
  3. en tot een, tot meerdere, en tot alle Bronnen die via Green Budget Hosting kunnen worden geraadpleegd,

met, of zonder kennisgeving en om welke reden dan ook, zonder begrenzing, met in begrip van, maar niet beperkt tot een eventuele schending van deze Algemene Voorwaarden . Elke vermoede illegale, frauduleuze, beledigende activiteit en elk vermoed misbruik van onder meer, maar niet beperkt tot, Bronnen, code, functionaliteit en vertrouwen, door een Gebruiker, kan aanleiding geven::

 1. tot het opschorten en beëindigen van de Green Budget Hosting account van de Gebruiker,
 2. tot het opschorten en beëindigen van de relatie tussen Betrokkenen en de Gebruiker,
 3. en tot een melding, klacht en doorverwijzing naar en via de daartoe bevoegde wetshandhavingsinstanties en autoriteiten.

Bij een dergelijke opschorting of beëindiging, begrijpt u en u gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat elke toegang tot Bronnen en tot Green Budget Hosting, abrupt aan de Gebruiker kan worden worden ontzegd, dat elke dienst van, of via Green Budget Hosting, onmiddellijk kan worden gestaakt, opgeschort, of onderbroken, en dat elk verkregen recht op toegang tot Green Budget Hosting en op het Gebruik van Bronnen met onmiddellijke ingang wordt ingetrokken. ECO13 behoudt zich het recht om alle gegevens over, alle data van, alle informatie van en over, account- en logingegevens inclusief, en elk dossier met betrekking tot de Gebruiker, definitief en onomkeerbaar te verwijderen.

toepasselijk recht

Green Budget Hosting wordt ontwikkeld en beheerd door ECO13 en kan van vrijwel overal ter wereld worden geraadpleegd. Door elk bezoek aan en elke toegang tot Green Budget Hosting, bevestigt u er uitdrukkelijk mee akkoord te gaan, dat de statuten en wetten van onze staat zullen gelden voor alle aangelegenheden in verband met het gebruik van Green Budget Hosting en in verband met de aankoop van producten of diensten via Green Budget Hosting, ongeacht enig en elk conflict tussen wetten en ongeacht het VN-Verdrag inzake de Internationale Verkoop van Goederen. Bijkomend gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat elke actie om deze Algemene Voorwaarden  te handhaven kan genomen worden via de daartoe bevoegde federale of nationale rechtbanken. U bevestigt hierbij uitdrukkelijk akkoord te gaan met de persoonlijke rechtsbevoegdheid van deze rechtbanken en u doet afstand van enig en elk bezwaar tegen enig en elke procedure die kan worden opgestart via deze rechtbanken, met in begrip van, maar niet beperkt tot elk jurisdictioneel bezwaar en elk locatiebezwaar.

privacybeleid

De privacy van Gebruikers is zeer belangrijk voor ECO13. Daarom, en om Gebruikers in detail te kunnen informeren over de persoonlijke gegevens die door ECO13 worden verzameld, beheerd, verwerkt, beveiligd en opgeslagen, werd het Privacybeleid opgenomen in het toepassingsgebied van deze Algemene Voorwaarden. Dit Privacybeleid regelt de wijze waarop ECO13 informatie over gebruikers (elk, een “Gebruiker”) van onze website op http://greenbudgethosting.com verzamelt, benut, onderhoudt en ontsluit. Dit privacybeleid is van toepassing op Green Budget Hosting.

persoonlijke identificatie-informatie

ECO13 kan op verschillende wijze informatie verzamelen ter persoonlijke identificatie van gebruikers, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wanneer een Gebruiker onze site bezoekt, registreert op de site, een bestelling plaatst, zich abonneert op een nieuwsbrief, reageert op een enquête, een formulier invult, en in samenhang met andere activiteiten, diensten, functies of middelen die we ter beschikking stellen via Greenbudgethosting.com. Waar van toepassing, kunnen gebruikers gevraagd worden om hun naam en voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, creditcardinformatie. Gebruikers kunnen Green Budget Hosting evenwel ook anoniem bezoeken. We verzamelen enkel persoonlijke informatie ter identificatie van gebruikers, indien zij deze informatie vrijwillig aan ons bezorgen. Gebruikers kunnen altijd weigeren om persoonlijk informatie te verstrekken, behalve dat het hen kan beletten om zich te engageren in bepaalde Green Budget Hosting gerelateerde activiteiten.

niet-persoonlijke indentificatie-informatie

Niet-persoonlijke identificatie-informatie over Gebruikers kan worden verzameld bij elk gebruik van Green Budget Hosting. Niet-persoonlijke identificatie-informatie kan onder meer volgende en soortgelijke informatie omvatten: de naam en versie van de browser, het type computer en technische informatie over de manier waarop Gebruikers Green Budget Hosting bezoeken, zoals het besturingssysteem en de internet service provider.

webbrowsercookies

Green Budget Hosting kan “cookies” gebruiken om de gebruikerservaring te verbeteren. De webbrowser van de Gebruikers plaatst cookies op hun harde schijf voor archiveringsdoeleinden en soms om informatie over hen (op) te volgen. ECO13 maakt gebruik van diverse diensten die door derden worden aangeboden. Onder meer Twitter, Facebook en Google maken daarbij gebruik van cookies op de site. Ook als u zich aanmeldt wordt een cookie gebruikt, om enige tijd aangemeld te blijven. Op pagina’s met advertenties worden ook cookies gebruikt, bijvoorbeeld door Google Adsense. Zie verder.

cookies uitschakelen

Gebruikers kunnen via hun webbrowserinstellingen opteren om cookies te weigeren, of om een waarschuwing te ontvangen indien er cookies worden verzonden. Gebruikers die dit doen, dienen er rekening mee te houden dat sommige delen van Green Budget Hosting daardoor niet optimaal kunnen functioneren. Google Chrome:

Mozilla FireFox:

Opera:

Internet Explorer:

google analytics

ECO13 maakt gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over het surf- en zoekgedrag op Greenbudgethosting.com. Ook daarbij worden cookies gebruikt en, op User ID na, werden alle beschikbare features geactiveerd, waaronder advertentiefuncties. Advertentiefuncties omvatten:

 • Remarketing met Google Analytics
 • Rapportage voor Google Display Netwerk-vertoningen
 • Integraties van het DoubleClick Platform
 • Rapporten voor demografische en interessecategorieën van Google Analytics

Door deze advertentiefuncties in te schakelen, stelt ECO13 Google Analytics in staat om naast de gegevens die via een standaardimplementatie van Google Analytics worden verzameld, ook gegevens over uw verkeer te verzamelen via Google-advertentiecookies en anonieme ID’s.

afmelden voor google analytics

Gebruikers kunnen voorkomen dat hun gegevens worden gebruikt door Google Analytics. Google ontwikkelde daartoe de Google Analytics Opt-out Browser Add-on voor de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js). Als u zich wilt afmelden, downloadt en installeert u de add-on voor uw webbrowser. De Add-on is compatibel met Chrome, Internet Explorer 8-11, Safari, Firefox en Opera. De add-on voor afmelding moet kunnen worden geladen en uitgevoerd in uw browser om correct te functioneren. Voor Internet Explorer moeten indirecte cookies zijn ingeschakeld. U vindt hier meer informatie over het afmelden en het correct installeren van de add-on.

hoe ECO13 verzamelde informatie gebruikt

ECO13 kan voor de volgende doeleinden persoonlijke informatie over Gebruikers verzamelen:

 • Om onze service te verbeteren – De informatie die Gebruikers verstrekken, helpt ons om onze service beter af te stemmen op hun noden, verwachtingen en wensen.
 • Om de gebruikerservaring te personaliseren – Wij kunnen verzamelde informatie gebruiken om beter te begrijpen hoe Gebruikers als groep gebruik maken van de informatie, de diensten en de tools die aangeboden worden via Green Budget Hosting.
 • Om Green Budget Hosting te verbeteren – Wij kunnen feedback gebruiken die u verstrekt om de website te verbeteren.
 • Om ECO13 te verbeteren – Wij kunnen feedback gebruiken die u verstrekt om onze organisatie te verbeteren en om de relatie met en de wisselwerking tussen onze partners en tussen partners onderling te verbeteren.
 • Om betalingen te verwerken – We kunnen gebruik maken van de informatie die gebruikers verstrekken over zichzelf bij het plaatsen van een bestelling. Die informatie kan gebruikt worden om de bestelling te verwerken en om Gebruikers bijkomende en gerelateerde informatie te bezorgen over onze producten en diensten. De informatie wordt gedeeld met derden indien dit nodig is om de service te leveren.
 • Om uw informatie te delen met derden – We kunnen informatie delen met en verkopen aan derden voor marketing of andere doeleinden.
 • Voor promoties, wedstrijden, polls, enquêtes, petities en andere toepassingen – Verzamelde informatie kan gebruikt worden om Gebruikers meer informatie toe te sturen over onderwerpen waarvan we denken dat het hen kan interesseren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot promoties, wedstrijden, nieuwe polls, enquêtes, status updates, nieuwe berichten, nieuwsupdates, informatie over softwareupdates en tijdelijke service-onderbrekingen en andere tips en advies bij het gebruik van Green Budget Hosting.
 • Om periodieke en minder periodieke e-mails te versturen – We kunnen verzamelde e-mailadressen gebruiken om Gebruikers informatie en updates toe te sturen met betrekking, maar niet beperkt tot hun activiteiten, rekening, status, of bestelling. E-mailadressen kunnen ook gebruikt worden om te reageren op verzoeken, vragen, of om bijkomende en relevante informatie toe te sturen.

Indien een Gebruiker beslist om in te schrijven op status updates, of op mailinglijsten, kunnen zij e-mails ontvangen over alle mogelijke updates op Green Budget Hosting, nieuws over Green Budget Hosting, nieuws over groepen op Green Budget Hosting, nieuws van anderen op Green Budget Hosting, updates, verwante product- of service-informatie, enzovoort. ECO13 kan weliswaar niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele technische gebreken die er eventueel voor zouden kunnen zorgen dat dit niet steeds naar verwachting verloopt.

hoe ECO13 uw informatie beschermt

ECO13 neemt verschillende maatregelen om persoonlijke gegevens, gebruikersnamen, wachtwoorden, transactie-informatie en andere data op Green Budget Hosting te beschermen tegen onbevoegde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging. ECO13 kan evenwel niet garanderen dat Green Budget Hosting nooit zal worden gekraakt of gehackt. Wij raden dan ook aan om op Green Budget Hosting geen vertrouwelijke informatie te delen, of te bewaren.

delen van uw persoonlijke gegevens

ECO13 kan een beroep doen op derden voor het verlenen van diensten op, voor de organisatie van en voor alle praktische aspecten van Green Budget Hosting. Het kan ook zijn dat persoonlijke gegevens met deze derde partijen worden gedeeld om de service te kunnen leveren.

websites van derden

Gebruikers kunnen reclame en andere inhoud vinden op Green Budget Hosting, die verwijst naar sites en diensten van partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers en andere derde partijen. ECO13 heeft geen controle over de inhoud, of over de links die worden weergegeven, noch over de inhoud op deze sites. ECO13 kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de praktijken van of de inhoud op websites waarnaar wordt verwezen. Deze sites en diensten, met inbegrip van hun inhoud en links, kunnen bovendien steeds en voortdurend veranderen. Deze sites en diensten kunnen ook hun eigen privacybeleid en customer service beleid hebben. Browsen op en interactie met andere websites, met inbegrip van websites die naar Green Budget Hosting verwijzen, is onderworpen aan eigen voorwaarden en aan het beleid van die website.

reclame

Advertenties op Green Budget Hosting kunnen aan de Gebruikers worden geleverd en vertoond door advertentiediensten van derden. Zij kunnen cookies gebruiken, die de advertentieserver in staat stelt om computers te herkennen, telkens een online advertentie wordt verzonden/vertoond. Op die manier wordt niet-persoonlijke identificatie-informatie gecompileerd. Deze informatie maakt het voor advertentienetwerken onder meer mogelijk om doelgerichte advertenties te vertonen, dus (zo goed als mogelijk) op maat van de computergebruiker(s). Het Green Budget Hosting Privacybeleid heeft geen betrekking op het gebruik van cookies door adverteerders.

google adsense

Sommige van de advertenties kunnen worden geleverd door Google. Google gebruikt verschillende technologieën om gegevens te verzamelen en op te slaan, waaronder “het verzenden van een of meer cookies of anonieme id’s naar uw apparaat”. Een introductie tot Google’s beleid en principes vindt u hier.

contactinformatie

Voor alle eventuele vragen bij en opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden , met in begrip van het Privacybeleid en de Auteursrechten, kunt u gebruik maken van de contactgegevens en -mogelijkheden op onze contactpagina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *